1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.kwiaciarnia.waw.pl zwanym dalej "Sklepem internetowym" prowadzonym przez Iwona Stala Kwiaciarnia Zielona Studio Dekoracji i Aranżacji, Nip 8211499918, Regon 712384311  Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.kwiaciarnia.waw.pl
 2. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienie należy składać w języku polskim.
 4. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 6. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.kwiaciarnia.waw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 9. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu.                                             
 10. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 13. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 14. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia ,braku wpłaty w określonej wysokości.
 15. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową na adres: biuro@kwiaciarnia.waw.pl jedynie do momentu wysłania kurierem towaru.
 16. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.  Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 17. W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.                          
 18. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
   DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający.
 4. W sklepie internetowym można wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem :za pośrednictwem systemu płatności, karta kredytowa, inna karta płatnicza, elektroniczny przelew bankowy, przelew bankowy, przelew pocztowy lub  Dotpay. 
 5. W momencie odbiory przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zwiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony. Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy wysyłając informacje drogą mailową biuro@kwiaciarnia.waw.pl
 6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną (w przypadku płatności przelewem lub kartą pieniądze są zwracane na konto Klienta o pomniejszoną kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru).
 7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
   ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU
 1. Zamawiający będący osobą fizyczną, zawierający umowę nie związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyn odstąpienia w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie dołączonego do zwracanego towaru . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem. Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku towaru nieużywanego i nieuszkodzonego oraz oryginalnie opakowanego tak aby nadawał sie do ponownej sprzedaży.Zwrot dopuszczalny jest jedynie na podstawie dowodu zakupu-paragon lub faktura VAT.
 2. Towar nie może być zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający jest obowiązany odesłać przesyłkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem, wraz z otrzymana fakturą i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej otrzymania. Zwrot towaru bez załączonego oświadczenia nie będzie przyjmowany.
 3. Klient odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient ujawni wady fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar na adres miejsca wysyłki podany na liście przewozowym.
 5.  Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. Po otrzymaniu towaru pracownicy Sklepu dokonują oględzin towaru. Jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie 1 zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu pieniędzy na wskazane konto (nie dokonujemy zwrotów przekazem pocztowym).
 7. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w jedną stronę. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez sklep internetowy jest przenoszony na Klienta wg. pełnych stawek transportowych.
 8. W przypadku zwrotów sprzedający zobowiązany jest zwrócić klientowi równowartość towaru. 
REKLAMACJE

 Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/wym ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
 2. Jeżeli w trakcie użytkowania klient ujawni wady fizyczne towaru powinien odesłać towar do serwisu producenta
 3. W przypadku braku informacji o autoryzowanym serwisie producenta/dystrybutora powinien przesłać towar na adres ustalony droga mailową z biuro@kwiaciarnia.waw.pl Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Towar reklamowany wysyłany jest na koszt klienta
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub paragon fiskalny oraz zgłoszenie reklamacyjne. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
 5. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.